enquiry@lwrc.hk 2719 0120

Category

分區新聞
2014-07-30 Name 1 Time 2 Time 3 Time 達達 5K 17’14 5K 17’45 Jason 5K 19’15 5K 18’55 JOHN 5K 19’56 2K 08’23 士元 5K 19’58 5K 20’08 VICTOR 5K 20’40 3K 15’55 2K 11’54 石 5K 21’08 5K 21’30 樊 5K 21’50 5K 22’59 Benz 5K 21’55 5K 21’50 ID 5K 22’16 5K 21’06...
Read More
2014-08-06 Name 1 Time 2 Time 3 Time 達達 5K 17’45 5K 17’51 JOHN 5K 19’45 5K 20’15 火箭 3K 19’50 5K 21’40 2K 08’00 VICTOR 5K 20’22 4K 16’00 3K 11’55 長州 5K 20’33 5K 20’54 華 5K 20’XX 5K 20’50 2K 07’40 WING 5K 21’34 5K 21’41 5K 22’02 KEN 5K 22’30 5K...
Read More
是晚大暑,  斧山道非常熱, 唔郁都出汗 但出奇地人多出席訓練! 適逄成哥牛一, 斧山同學在場為其賀壽!! Name 1 Time 2 Time 達達 5K 17’48 麥仔 5K 19’50 JOHN 5K 19’56 2K 08’18 士元 5K 20’25 5K 21’02 諾 5K 20’30 石 5K 21’23 13’42 WING 5K 21’41 深 5K 22’27 二強 5K 22’51 樊 5K 22’52 5K 23’30 A家姐 5K 23’58 PETER 5K 24’14 貴哥 4K...
Read More
訓練時間: 2013年11月14日 20度 晴 約12人參與訓練 今天由 耀哥 帶領訓練 主要訓練:  速度課 內容: 1000m  x 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 耀 4’30 4’19 3’50 3’49 3’48 3’55 3’55 3’53 joe 4’32 4’34 4’40 4’38 4’43 4’46 4’45 4’38 堂 4’01 3’49 3’41 3’38 3’40 3’47 3’45 3’46 3’51 強 4’02 3’54 3’49 3’49...
Read More
訓練時間: 2013年8月29日 30度 晴 約15人參與訓練 今天由 耀哥 帶領訓練 主要訓練:  速度課 內容: 400m  x 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Michael X X 1’37 1’31 1’24 1’22 1’22 1’21 1’22 1’21 1’22 1’21 1’20 1’24 1’20 1’23 1’20 1’21 1’20 1’21 基 x...
Read More
訓練時間: 2013年8月1日 30度 晴 約10人參與訓練 今天由 耀哥 帶領訓練 主要訓練:  速度課 內容: 400m  x 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Michael 1’29 1’20 1’19 1’20 1’18 1’20 1’21 1’18 1’21 1’20 1’18 1’20 1’22 1’25 1’22 1’20 X X x x 雄 1’22...
Read More
訓練時間: 2013年5月23日 30度 晴 約15人參與訓練 今天由 耀哥 帶領訓練 主要訓練:  速度課 內容: 400m  x 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Johnny 1’38 1’32 1’32 1’33 1’34 1’28 1’29 1’36 1’32 1’31 1’29 1’29 1’35 1’41 1’41 1’35 1’33 1’34 1’39 1’31 Eddie 1’32...
Read More
訓練時間: 2013年5月10日 28度 晴 約15人參與訓練 今天由 耀哥 帶領訓練 主要訓練:  速度課 內容: 400m + 1000 x 5 1000m 400m 1000m 400m 1000m 400m 1000m 400m 1000m 400m Johnny 5’15 1’30 4’26 1’39 4’45 1’45 4’45 1’41 4’46 1’37 基 4’35 1’35 4’28 1’38 4’29 1’39 4’27 1’41 4’16 1’27 Eddie 3’58 1’26 3’47 1’28 3’52 1’29 3’51...
Read More
訓練時間: 2013年3月14日 20度 晴 約15人參與訓練 今天由 耀哥 帶領訓練 主要訓練:  速度課 內容: 400m x 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MICHAEL 1’27 1’22 1’17 1’20 1’20 1’15 1’18 1’18 1’19 1’18 1’18 1’18 1’19 1’18 1’18 1’18 X X x X 聰...
Read More
訓練時間: 2013年2月28日 18度 晴 約10人參與訓練 今天由 耀哥 帶領訓練 主要訓練:  速度課 內容: 1000m x 8 1 2 3 4 5 6 7 8 基 4’38 4’25 4’20 4’19 4’16 4’09 4’14 4’25 michael 4’15 3’33 3’45 4’10 4’17 4’09 陞 3’56 3’49 3’47 3’46 3’39 3’37 3’41 3’45 仁 3’56 3’48 3’47 3’47 3’49 3’51 3’57 3’49...
Read More
1 13 14 15 16 17

關於我們

「樂華長跑會」為香港註之非弁利團體,香港業餘田徑總會之贊助會員。本會由一群業餘長跑愛好者組成,至 2004 年六月有會員六百五十多人。會員以香港人佔多數,其餘為歐美及其他亞洲人士,會員中不乏全港前列之十公里、半馬拉松或馬拉松長跑手。本會跑手經常積極參與本地及海外之長跑比賽,其中「樂華盃」便是每年一度由本會主辦之十公里長跑比賽。